STEEL嘅產品介乎於傳統與現代風格之間,皆在獻給所有高級美食和設計鑑賞家🧐
產品採用獨特嘅不銹鋼製造,STEEL已經使用以上材料進行了三代生產,造就卓越的製造文化
一齊睇吓呢條片,探索源於意大利🇮🇹嘅STEEL,經過一百年後STEEL Your best choice🥰