Cristal 變頻式嵌入式洗衣乾衣機 WD1460FMW 返貨喇!

WD1460FMW分別獲機電署及水務署批發一級能源標籤⚡️以及慳水標籤💦,係節省能源方面備受肯定。
WD1460FMW最大賣點係佢可以一部機完美處理洗衣及乾衣程序,加上佢有8KG特大容量,洗衫唔使分開兩機衫洗,更加慳水慳電⚡️💦
16種洗衣程序,洗衫又得👕,洗綿被又得🌫

WD1460FMW 定價$8980